Документи

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия на СУ „Христо Ботев“ Павел баня 2021-2025г.

Форми на обучение

Програма за качество на образованието

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предотвратяване на ранното напускане

Спортни дейности

Годишен план на СУ  “Христо Ботев” Павел баня

Правилник за устройството и дейността на СУ “Христо Ботев” Павел баня

Етичен кодекс на СУ “Христо Ботев” – Павел баня

Етичен кодекс работещите с деца в СУ “Христо Ботев” – Павел баня

Заповед за подаване на документи за първи клас

Работно време – Директор

План за действие в изпълнение на нащионалната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Заповед за държавен план прием за осми клас за учебната 2022/2023г.

Заповед за държавен план прием за първи и пети клас за учебната 2022/2023г. 

 


 

СТИПЕНДИИ

Стипендиите в СУ „Христо Ботев“ – гр. Павел баня се отпускат съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)

 

Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

 

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за стипендия можете да изтеглите от тук както следва по видове стипендия:

 за отличен успех

 за ученици с трайни увреждания

 за ученици без родител

 социална стипендия

 Всички ученици, които ще участват в класирането, да подготвят документи и да ги предадат на класния ръководител в срок до:

 I срок: до края на месец октомври

 II срок: края на първата седмица на месец февруари

 


 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024г.

Учебeн план за 1А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 1Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 2А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 2Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 3A клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня 

Учебeн план за 3Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 4 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 5 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 6A клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 6Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 7А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 7Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 8 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 9A клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 9Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 10А клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебен план за 10Б клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 11 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня

Учебeн план за 12 клас – СУ “Христо Ботев” Павел баня