Продължаване на обучението

Тук можете да намерите информация за възможностите за продължаване на обучението при хора, които са прекъснали посещението на училище през минали години, или въобще не са посещавали учебни занятия.

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПАВЕЛ БАНЯ

за лица, които не са посещавали училище или са прекъснали обучението си

В СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня се организира самостоятелната форма на обучение  за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години.

При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърденият училищен учебен план за съответния клас.

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии при следния график за учебната 2021/2022 год.:

 1. Редовна сесия: 05.01.2022г.- 11.02.2022.г.
 2. Първа поправителна сесия : 01.06.2022г.- 08.07.2022г.
 3. Поправителна сесия за XII клас: 04.05.2022г.- 13.07.2022г.
 4. Втора поправителна сесия : 02.09.2022г.- 10.10.2022г.

Ред  за полагане на изпити  в самостоятелна форма:

 1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
 2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година;
 3. На Заместник-директора по учебната дейност се възлага цялостната организация при подготовката и провеждането на изпитите.
 4. Учениците от самостоятелната форма на обучение се информират чрез поставяне на видно място на:
 • Заповедта с графика на изпитите;
 • График за консултации на учителите;
 • Справка за резултатите от изпитите

Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

 

Консултанти

Заявление

Въпроси и отговори