Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Средно училище „Христо Ботев“, гр. Павел баня е включено в проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

През учебната 2020-2021година:

·         по дейност 2- обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда са сформирани 6 /шест/ групи. Обучени са общо 30 ученици;

·         по дейност 3 – обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда е сформирана 1 /една/ група. Обучени са 7 /седем/ педагогически специалисти;

·         по дейност 4 – обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда са сформирани 2 /две/ групи. Обучени са 10 /десет/ родители.,