Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

По Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” 25 учители от СУ „Христо Ботев“ от 23.07.-25.07.2021 г. преминаха обучение на тема „Компетентностен подход в образованието“.